Специализирана индустрия

Специализираната индустрия е отделен пазар, който има уникален начин за отчитане на транзакции и отчитане на финансовите си резултати. Тези разлики са допустими съгласно приложимата счетоводна рамка, като МСФО или GAAP. Примери за специализирани отрасли са авиокомпаниите, банкирането и застраховането.