Отрицателна увереност

Отрицателна увереност е изявление на CPA, че не са открити неблагоприятни проблеми относно точността на финансовите отчети на клиента. Това уверение се дава най-често при следните обстоятелства:

  • Когато от CPA се иска становище относно финансови отчети, които вече са получили одиторско становище, обикновено в по-ранен период.

  • Когато от CPA се поиска становище относно финансовата информация, на която се разчита като част от издаването на ценни книжа.

Този тип увереност е допустим само когато CPA събира директно одиторски доказателства, вместо да разчита на доказателства, събрани от трета страна. Одиторските процедури, използвани като основа за отрицателна декларация за достоверност, не са толкова стабилни, колкото това, което би било необходимо за по-често срещаната декларация за положителна сигурност.