Отчитане на стартовите разходи

Стартовите дейности са тези дейности, необходими за организиране на нов бизнес или представяне на нов продукт. По същество счетоводното отчитане на стартовите дейности е тяхното разходване при възникване. Въпреки че насоките са достатъчно прости, основният въпрос не е да се приеме, че други разходи, подобни на началните разходи, трябва да се третират по същия начин. По този начин трябва да прегледате други елементи на GAAP, за да намерите правилното третиране на други разходи, като например разходите за придобиване на клиенти, разходите за предоставяне на заем, разходите за научноизследователска и развойна дейност и разходите за вътрешно разработени активи. В някои случаи тези други разходи могат да бъдат капитализирани.

Пример за отчитане на начални разходи

Armadillo Industries отваря ново дъщерно дружество в Аржентина, което ще произвежда и продава своите полицейски бронежилетки в Южна Америка. Armadillo поема следните разходи, като всички те подлежат на третиране на начални разходи:

  • Счетоводни и правни стартови разходи

  • Разходи, свързани със заплатите на служителите

  • Обучение на служителите

  • Предпроектни проучвания

  • Разходи за набиране

  • Пътни разходи

Всички тези разходи трябва да бъдат начислени на разходи, както са направени.