Разликата между бизнес риска и финансовия риск

Бизнес рискът е възможността операциите на организацията или конкурентната среда да доведат до генериране на финансови резултати, които са по-лоши от очакваното. Финансовият риск е възможността използването на дълга за финансиране на операции да има отрицателно въздействие върху печалбите. Следните разлики възникват между тези два вида риск:

  • Бизнес рискът включва оперативни и ценови решения, докато финансовият риск включва избор на финансиране по отношение на това как дадена организация трябва да бъде финансирана.

  • Бизнес рискът може да бъде намален чрез използването на добре обосновани решения, докато финансовият риск може да бъде намален чрез промяна на финансовия микс, за да благоприятства по-голяма част от собствения капитал над дълга.

  • Бизнес рискът променя доходите от операции, докато финансовият риск променя нетния доход.

  • Бизнес рискът не се влияе, когато лихвените проценти се променят, докато финансовият риск ще се увеличи значително с увеличаването на лихвените проценти и ще намалее, когато лихвените проценти спаднат.