Отчет за отклоненията

Доклад за отклонения сравнява действителните и очакваните резултати. Типичният формат е първо да се представят действителните резултати, последвани от очакваните резултати (под формата на бюджетно или стандартно число), след което се посочват размерът на отклонението и процентът на отклоненията. Този доклад позволява на ръководството да прецени ефективността на организацията спрямо очакванията. Отчетът се използва най-често за изчисляване на отклоненията в приходите и разходите от изходна прогноза или бюджет.

Най-добрите доклади за отклонения подчертават най-значимите отклонения и омаловажават незначителните, така че вниманието на ръководството е насочено към съществени проблеми, които са най-нуждаещи се от разследване и корекция.