Вътрешни потребители на счетоводна информация

В рамките на даден бизнес има три групи хора, които използват неговата счетоводна информация, всяка от които има различни нужди и цели. Тези групи потребители са както следва:

  • Управление . Основните вътрешни потребители са мениджърите. Те се нуждаят от подробна информация за изпълнението за всеки сегмент от бизнеса, за да могат да извършват текущи корекции и подобрения в организацията. Целите им са да поддържат стабилно или нарастващо ниво на паричния поток, като същевременно поддържат разумно ниво на дългов риск. Те може също да се нуждаят от тази информация, за да вземат решения относно придобивания или ликвидации.

  • Собственици . Инвеститорите използват счетоводна информация, за да определят възвръщаемостта на инвестицията си въз основа на отчетените парични потоци, генерирани от бизнеса. В зависимост от резултата, инвеститорите могат да променят нивото си на инвестиция в бизнеса.

  • Служители . Ако служителите имат достъп до счетоводна информация (което не винаги е така), те могат да я използват, за да преценят способността на фирмата да им плаща адекватно ниво на обезщетение, както и да финансират всеки пенсионен план, който организацията им предлага. Това може да доведе до решения да останете във фирмата или да потърсите работа другаде.