Непрекъснат FIFO

Постоянният FIFO е система за проследяване на потока на разходите, при която се приема, че първата придобита единица материални запаси е първата единица, консумирана или продадена. В допълнение, този поток на разходите се случва при непрекъсната система за инвентаризация, където входящите и изходящите потоци от запаси се записват в записите за инвентара веднага щом възникнат транзакции. Няма разлика между получената такса и себестойността на продадените стоки, ако се използва система за постоянен инвентар или периодична инвентаризация.

Perpetual FIFO е една от най-често използваните днес системи за проследяване на разходите.