Старша охрана

Старшата ценна книга е финансов инструмент, който се класира по-високо от другите дългови или капиталови инструменти, издадени от организация. Относителният старшинство на ценната книга е от голямо значение, когато емитентът е фалирал или е в ликвидация; в тези ситуации на притежателите на най-старите ценни книжа се плаща първо, докато на притежателите на по-младите ценни книжа се плаща след това.

Обезпеченият дълг се класифицира като старши спрямо необезпечения дълг, тъй като притежателите на обезпечен дълг имат право на активи, определени за дълга като обезпечение. Няма такова обезпечение за необезпечен дълг. Привилегированите акции се класифицират като старши от обикновените акции, тъй като притежателите на привилегировани акции се плащат преди притежателите на обикновени акции.