Неизбежни разходи

Неизбежните разходи са разходи, за които има твърд ангажимент в краткосрочен план. Поради ангажимента не е възможно да се избегнат разходите, докато периодът на ангажимент не приключи. Този тип разходи не се вземат предвид в краткосрочните оперативни решения. Пример за неизбежни разходи са плащанията за наем по дългосрочен договор за наем.