Хеджиране

Хеджирането е техника за намаляване на риска, при която предприятието използва дериват или подобен инструмент за компенсиране на бъдещи промени в справедливата стойност или паричните потоци на актив или пасив. Перфектният хедж елиминира риска от последващо движение на цената. Хеджиран елемент може да бъде всеки от следните индивидуално или в група с подобни рискови характеристики:

  • Много вероятна прогнозна транзакция

  • Нетна инвестиция в чуждестранна операция

  • Признат актив

  • Призната отговорност

  • Неразпознат твърд ангажимент

Ефективността на хеджирането е размерът на промените в справедливата стойност или паричните потоци на хеджирана позиция, които се компенсират от промени в справедливата стойност или паричните потоци на хеджиращ инструмент.

Счетоводното отчитане включва съпоставяне на деривативен инструмент с хеджирана позиция и след това признаване на печалби и загуби от двете позиции за същия период.