Година до момента (от началото на годината)

Годината към момента се отнася до кумулативното салдо, което се появява в сметката на отчета за доходите за текущата година до края на последния отчетен период. По този начин, за финансовите отчети, използващи календарната година, концепцията се отнася до периода между 1 януари и текущата дата.

Годишните салда обикновено се представят за отчети за приходите, разходите, печалбите или загубите и се сравняват с информацията за предходната година за предходната година, за да се прецени резултатите от дейността през текущата година. От особен интерес за инвеститорите са нетните продажби към момента и нетните печалби към годината, тъй като това са най-добрите показатели за съвкупните корпоративни резултати.