Разпределение

Разпределението е разделяне на приходи, разходи или печалби, които след това се разпределят към различни сметки, отдели или дъщерни дружества. Концепцията се използва по-специално за разпределяне на печалби към различни географски региони на даден бизнес, което влияе върху облагаемите печалби, отчитани пред различни правителства. Например, общият доход на мулти-държавно образувание може да бъде разпределен към неговите дъщерни дружества на държавно ниво въз основа на техните индивидуални продажби, брой служители, база от активи или парични постъпления.