Дългосрочни активи

Дългосрочните активи са активи, които не се очаква да бъдат консумирани или конвертирани в пари в рамките на една година. Примери за това са дълготрайни активи, нематериални активи и дългосрочни инвестиции. Тези активи обикновено се отчитат по техните покупни разходи, които впоследствие се коригират надолу чрез амортизация, амортизация и обезценка.

Всички активи, които не са класифицирани като дългосрочни активи, се класифицират като текущи активи в баланса на предприятието.