Дълбочина на работата

Дълбочината на работата е размерът на властта и отговорността, свързани с дадена работа. Нарастващите нива на авторитет и отговорност дават на служителя по-голям контрол върху това как се вземат решения и начина, по който се извършва работата. Този подход е най-успешен, когато е придружен от текуща обратна връзка относно представянето на човек. Например производствен работник може да разработи алтернативни начини за производство на продукт.

Високото ниво на дълбочина на работа обикновено води до повишено удовлетворение на работниците, което от своя страна намалява текучеството на служителите.