Единица за генериране на пари

Единицата, генерираща парични потоци, е най-малката група активи, която независимо генерира паричен поток и чийто паричен поток е до голяма степен независим от паричните потоци, генерирани от други активи. Концепцията се използва от международните стандарти за финансово отчитане при определяне на обезценка на активи. Без концепцията за единица, генерираща парични потоци, би било прекомерно трудно да се определят паричните потоци, свързани с отделни активи за анализ на обезценка.