Начислена отговорност за наем

Начислените задължения за наем са балансова сметка, която съхранява размера на наема, направен, но все още не е платен. Тази сметка се използва от наемател, който е сключил договор за наем на съоръжение с наемодател. Задължението обикновено се включва в сметката за начислени задължения, заедно с всички други начисления. Ако обаче начислената сума на наема е достатъчно голяма, ръководството може да поиска да я запише в отделен акаунт.