Разпределение на първи етап

Разпределение на първи етап е процесът, използван за определяне на режийни разходи за дейности. Това разпределение се използва в базирана на дейности система за изчисляване на разходите и е първата стъпка в евентуалното разпределение на режийните разходи към разходни обекти. Например, разходите за настройка на определена машина в производствената зона са 50 000 $ годишно. Тъй като тази машина е настроена 100 пъти годишно, разпределението на първия етап е да се изчисли, че на всяка настройка на машина (дейност) се присвоява такса от 500 $ (изчислена като разходите за настройка от 50 000 $, разделени на 100 настройки).