Супер променливи разходи

Разходите за супер променливи разглеждат само променливите разходи като част от разходите за запаси. Всички останали разходи се начисляват на разходи през направения период. Това обикновено означава, че в цената на инвентара се включват само преки материали. Разходите със супер променлива се използват само за целите на вътрешното отчитане, тъй като не са разрешени съгласно GAAP или МСФО. За целите на външната отчетност фабричните режийни разходи също трябва да бъдат разпределени към разходите за инвентар. Поради този проблем, свръхпроменливите разходи се прилагат ограничено.

Подобни условия

Свръхпроменливите разходи се наричат ​​още разходи за производителност.