Нетно сетълмент

Нетното сетълмент е система за сетълмент на плащания между банки, при която голям брой транзакции се натрупват и компенсират една срещу друга, като между банките се прехвърля само нетната разлика. Плащанията, обработвани чрез нетна система за сетълмент, обикновено изчакват до края на деня, когато всички транзакции между банките се обобщават и компенсират една срещу друга от клирингова институция; След това клиринговата институция изпраща информация за нетния превод на институцията за сетълмент, която извършва прехвърлянето на средства между банките. Клиринговата институция обикновено завършва ежедневния си процес на обобщение и предава информация за нетен трансфер на институцията за сетълмент след края на времето на институцията за сетълмент.Това означава, че прехвърлянето на средства по сметката на банката бенефициент ще бъде забавено с един работен ден. Няколко клирингови институции събират информация за нетен трансфер на институции за сетълмент не само преди крайните им срокове, но няколко пъти на ден, което позволява скорости на сетълмент, подобни на тези на брутните системи за сетълмент. Цената на нетните сетълмент транзакции е ниска, така че транзакциите с по-ниска стойност обикновено се уреждат чрез тези системи.