Квазиреорганизация

Квазиреорганизацията е счетоводен процес, при който бизнесът може да елиминира дефицит на неразпределена печалба. Това се прави чрез нетиране на внесения капитал, надвишаващ номинала спрямо дефицита на неразпределена печалба. Ако номиналната стойност е достатъчно висока, за да съдържа допълнителен собствен капитал, структурата на капитала се променя, за да замени съществуващите акции с по-ниски номинални акции, като по този начин освобождава повече собствен капитал, който може да бъде нетиран срещу дефицита на неразпределената печалба. Процесът включва и преоценка на активите и пасивите до тяхната справедлива пазарна стойност.

Това е разрешено само в няколко ситуации и когато акционерите се съгласят с преизчисляването. Резултатът е организация, която изглежда има разумен баланс. Това може да даде вид на финансово здраве, което може да убеди доставчиците и кредиторите да предоставят кредит.

Концепцията за квазиреорганизация се използва рядко, тъй като по същество отразява дефицит; това не отразява никакво оперативно подобрение.