Бележка за лихви

Лихвоносна бележка представлява средства, заети от заемодател на кредитополучател, върху които се начисляват лихви в съответствие с условията на споразумението. Тези бележки имат много приложения, включително следното:

  • Вземане на сметка, преобразувано в бележка, при което клиентът вместо това е класифициран като кредитополучател и плаща лихва върху това, което преди е било считано за вземане.
  • Ипотека, при която собственикът на жилището се съгласява на дълга поредица от плащания, които в зависимост от условията могат да включват както лихви, така и компоненти за изплащане на главницата.
  • Дългосрочен заем за компания, който се използва за подпомагане на изискванията за финансиране за многогодишен период.

Условията на лихвоносна бележка могат да изискват от кредитополучателя да върне цялата сума на главницата в края на срочния заем или чрез поредица от плащания през живота на банкнотата.