Задължение за пенсионно обезщетение

Задължение за пенсионно обезщетение е настоящата стойност на пенсионните обезщетения, спечелени от служителите. Размерът на това задължение се определя от актюер въз основа на редица предположения, включително следното:

  • Очаквани бъдещи повишения на заплатите

  • Очаквани нива на смъртност на служителите

  • Очаквани разходи за лихви

  • Очаквани оставащи периоди на обслужване на служителите

  • Амортизация на разходи за предишно обслужване

  • Амортизация на актюерските печалби или загуби

След това сумата на това задължение се намалява до сегашната му стойност, за да се получи задължението за пенсионно обезщетение. След това тази сума се сравнява с текущото финансиране на даден план, за да се определи колко допълнително финансиране е необходимо. Този преглед е полезен за определяне на бъдещите задължения за изплащане на даден бизнес.