Външна финансова отчетност

Външното финансово отчитане включва финансови отчети, финансови обобщения и свързаните с тях оповестявания, които се издават на потребители извън отчетното предприятие. Тази информация обикновено се използва от кредитори, заемодатели и инвеститори, за да прецени резултатите от бизнеса, както и способността му да изплаща дългове. Външните финансови отчети могат да бъдат одитирани, като в този случай одиторското становище придружава финансовите отчети.