Определение на финансовия риск

Финансовият риск е потенциалните загуби, понесени от инвеститор при инвестиране в бизнес, който използва заети пари. Когато дадена фирма използва голям размер на дълга, тя поема значителни лихвени разходи и задължение за изплащане на главница, което прави по-вероятно да има финансови затруднения, ако нейните парични потоци намалят. Или, ако предприятието е правителство, то не може да събере достатъчно пари в брой от данъци, за да плати своите облигационни задължения.

Има няколко вида финансов риск, които включват следното:

  • Кредитен риск . Че клиент или кредитополучател ще просрочи вземане или заем.

  • Валутен риск . Тези загуби ще бъдат понесени върху наличности в чуждестранна валута, когато обменните курсове се колебаят.

  • Капиталов риск . Тези загуби ще бъдат понесени върху дяловите участия, когато акциите на акции в даден бизнес показват бързи промени в цената.

  • Ликвиден риск . Тези загуби ще бъдат понесени, когато пазарните условия са силно нестабилни.

Финансовият риск може да бъде смекчен чрез използване на диверсифицирани участия и стратегии за хеджиране.