Начален баланс

Началният баланс съдържа началните салда в началото на отчетния период. Тези салда обикновено се пренасят от крайния баланс за непосредствено предходния отчетен период. Ако бизнесът току-що е започнал, тогава началният баланс изобщо няма да съдържа салда по сметки или може би вноските в собствения капитал (и компенсиращите парични салда) на инвеститорите.

Информацията за началния баланс е необходима и за бюджет, който формулира баланси за бъдещи периоди, така че крайните салда от последния действителен период да бъдат включени в текущите изчисления на баланса.