Приходи от инвестиции

Приходите от инвестиции се отнасят до приходите, получени от инвестирани средства. Това обикновено са лихвите, спечелени по дългови ценни книжа или дивиденти, спечелени по ценни книжа. Приходите от инвестиции обикновено се считат за случайни приходи в сравнение с тези, генерирани от операциите на даден бизнес, и затова се отделят в отделна сметка.