Маркирайте пликовете с „поискана корекция на адрес“

Клиентите редовно сменят местоположението си и не винаги са достатъчно организирани, за да съобщят на доставчиците си за промяната на адреса. Ако е така, доставчиците продължават да изпращат фактури на стария адрес, които не винаги се препращат на новия адрес или поне се забавят при препращане. Резултатът може да бъде забавяне на плащанията.

За да избегнете тези закъснения с плащането, винаги поставяйте печат „Изисква се корекция на адреса“ от външната страна на всички изпратени пликове. Ако клиентът е уведомил пощенската услуга за препращащ адрес, пощенската услуга не само ще препрати плика на новия адрес, но също така ще уведоми подателя на новия адрес, ако този печат е включен в плика. Подателят трябва да има създадена процедура за маршрутизиране на тези известия от пощенската стая до лицето за фактуриране, отговорно за актуализирането на основния файл на клиента, така че новите адреси да бъдат отразени незабавно в новите фактури.