Атестираща функция

Атестиращата функция е процесът на провеждане на проверка на финансовите отчети на предприятието от трета страна, където резултатът е официалното удостоверяване на третата страна, че финансовите отчети представят справедливо финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието. Функцията за атестиране е основната роля на дипломирания експерт-счетоводител. Без атестиращата функция инвестиционната общност нямаше как да провери дали финансовите отчети на организациите, в които инвестират, са точни.