Разходи за доставка

Разходите за доставка са сметка в главната книга, в която се съхраняват всички разходи за превоз на товари, направени от бизнес. Разходите, които могат да се съхраняват в тази сметка, включват разходите за гориво и такси, платени на транспортни услуги на трети страни. Тази сметка може да бъде включена в себестойността на продадените стоки в отчета за доходите.