Временни инвестиции

Временните инвестиции са ценни книжа, които могат да бъдат продадени в близко бъдеще и за които се очаква това. Тези инвестиции обикновено се използват, когато бизнесът има краткосрочен излишък на средства, върху които иска да спечели лихва, но които ще са необходими за финансиране на операции в близко бъдеще. Този тип инвестиции обикновено са много безопасни, но имат и доста ниска възвращаемост. Временните инвестиции се класифицират като текущи активи в баланса.

Примери за временни инвестиции са фондовете на паричния пазар и съкровищни ​​бонове.