Свързано лице

Свързано лице е свързано с предприятие, ако за него се прилага някоя от следните ситуации:

  • Сътрудник . Страната е съдружник на субекта.

  • Общ контрол . Страната е пряко или косвено или под общ контрол с предприятието, или има значителен или съвместен контрол върху предприятието.

  • Член на семейството . Партията е член на близко семейство на лице, което е част от ключов управленски персонал или контролира предприятието. Близък член на семейството е домашен партньор на дадено лице и деца, деца на домашния партньор и лица на издръжка на индивида или неговия вътрешен партньор.

  • Индивидуален контрол . Партията се контролира или значително се влияе от член на ключов управленски персонал или от лице, което контролира предприятието.

  • Съвместно предприятие . Страната е съвместно предприятие, в което предприятието е съдружник в предприятието.

  • Управление на ключове . Партията е член на ключовия управленски персонал на дадено предприятие или на неговия родител.

  • План след наемане на работа . Партията е план за доходи след напускане на работа за служителите на предприятието.

Тези изисквания произтичат от международните стандарти за финансова отчетност.