Извънредна печалба

Извънредната печалба е печалба в резултат на бизнес сделка, която има следните характеристики:

  • Сделката се счита за изключително необичайна

  • Транзакцията трябва да се извършва само рядко

  • Сделката не е резултат от оперативни дейности

Извънредната печалба се отчита като отделен ред в отчета за доходите, нетно от данъци и след резултатите от операциите. По този начин ефектите от печалбата върху отчетените финансови резултати и финансовото състояние на бизнеса могат да бъдат по-ясно разбрани.

Извънредните печалби се отчитат много по-рядко от извънредните загуби, тъй като предприятията имат стимул да включат печалбите в своите оперативни резултати, за да изглеждат по-добри. И обратно, има стимул да се изключат извънредните загуби от оперативните резултати, също и с цел да се подобри представянето на компанията.

Ако извънредната печалба е без значение за финансовите резултати на бизнеса, обикновено е приемливо да се обобщи печалбата в други позиции в отчета за доходите.

Класификацията на транзакцията като извънредна печалба вече не е разрешена съгласно GAAP и никога не е била разрешена съгласно МСФО (където вместо това се предполага, че тя е включена в оперативните резултати).