Справедливо заглавие

Право на собственост е правото на използване и ползване на активи. Концепцията често се отнася до наличието на финансов интерес от даден имот, дори ако правото на собственост се притежава от друга страна. Тази ситуация най-често възниква в тръст, когато довереното лице притежава право на собственост в тръста до по-късна дата, когато собствеността се прехвърля на един или повече бенефициенти. По време на периода на доверие синдикът притежава законно право на собственост върху имота, докато бенефициентите имат справедливо право на собственост в имота. Като такива, бенефициерите имат право на всяка печалба в стойност, предизвикана от оценката на имота през периода на доверието.

Като друг пример за справедливо право на собственост, инвеститорът в имот може да притежава справедливо право на собственост върху имот, но не и юридическо, което се притежава от страната, закупила имота от името на инвеститора.