Контролна рамка

Контролната рамка е концептуална основа за формулиране на набор от контроли за дадена организация. Този набор от контроли има за цел да сведе до минимум риска чрез използване на практики и процедури по координиран начин. Най-известната контролна рамка е Интегрираната рамка, която е разработена от Комитета на спонсориращите организации (COSO) на Комисията на Treadway. Тази рамка определя вътрешния контрол като процес, който има за цел да осигури разумна сигурност относно постигането на целите в следните три области:

  • Ефективността и ефективността на операциите на фирмата

  • Надеждността на финансовото отчитане на фирмата

  • Съответствието на дадена фирма с приложимите закони и разпоредби

Рамката включва следните общи понятия:

  • Вътрешният контрол не е самоцел; по-скоро това е процес, който има за цел да подкрепи изискванията на даден бизнес.

  • Вътрешният контрол се влияе от физическите лица в целия бизнес; това не е просто набор от политики, процедури и форми.

  • Вътрешният контрол може да осигури разумна увереност само на ръководството на организацията и на борда на директорите; не може да осигури абсолютна увереност.

  • Вътрешният контрол е насочен към постигане на конкретни цели в рамките на бизнеса.