Счетоводен контрол

Контролът на счетоводството е начинът, по който процесите са конфигурирани за управление на риска в рамките на една организация. Целите на счетоводния контрол са:

  • Предпазване от загуба на активи

  • Уверете се, че финансовите отчети представят справедливо финансовите резултати, състоянието и паричните потоци на даден бизнес

  • Уверете се, че целите са постигнати по ефективен и ефикасен начин

  • Уверете се, че се спазват законите и разпоредбите

Системата за счетоводен контрол може да съдържа десетки или стотици отделни контролни дейности, които са предназначени да работят в рамките на специфичните характеристики на даден бизнес. По този начин счетоводният контрол за производител се различава от този на дистрибутора и търговеца на дребно, въпреки че и трите фирми могат да работят в една и съща индустрия.