Задължение

Задължение е ангажимент за плащане на трета страна въз основа на основен договор, като например поръчка за покупка, ипотека или издаване на облигации. Ако задължението е вероятно и сумата може да бъде определена, то то се записва в счетоводните регистри на предприятието като пасив. Ако задължението се дължи в рамките на една година, то се класифицира като текущо задължение. Ако задължението се дължи за по-дълъг период, то се класифицира като дългосрочно задължение.