Класификация на функционалните разходи

Класификацията на функционалните разходи е метод за сортиране и представяне, използван в счетоводството, при който разходите се обобщават и отчитат по дейностите, за които са направени. Например разходите могат да бъдат обобщени по отдели и след това да бъдат отчетени като (например) административни разходи и разходи за продажба.

Алтернативен подход е класификацията на естествените разходи, при която разходите се агрегират и отчитат по техния вид. Примери за това са разходите за обезщетения, разходите за компенсации и разходите за амортизация.