Определение на отговорността

Пасивът е правно обвързващо задължение, платимо на друг субект. Задълженията се поемат, за да се финансират текущите дейности на даден бизнес. Примери за задължения са задължения, начислени разходи, дължими заплати и данъци. Тези задължения в крайна сметка се уреждат чрез прехвърляне на парични средства или други активи на другата страна. Те също могат да бъдат отписани чрез производство по несъстоятелност.

Задълженията, които се очаква да бъдат уредени в рамките на една година, се класифицират като текущи задължения в баланса. Всички останали задължения са класифицирани като дългосрочни.