Време за равностойност

Времето за равностойност е времето, необходимо за дисконтираните парични потоци, генерирани от даден проект, за да се равнява на първоначалната му цена. Например, ако са необходими две години, за да може проектът да генерира 1000 долара с отстъпка, за да компенсира своите стартови разходи от 1000 долара, времето за равностойност на проекта е две години. По-кратък период от време показва, че даден проект има по-малък риск от провал и по този начин би било по-добра инвестиция. Възможен риск при разчитане на този метод е свръх оптимизмът при изготвянето на агресивни прогнози за паричния поток.