Застрахователни разходи

Застрахователните разходи са тази сума на разходите, платени за придобиване на застрахователен договор. Платената сума се начислява върху разходи за период, отразяващ потреблението на застраховката за определен период от време. Ако застраховката е свързана с производствена операция, като например имущественото покритие на фабрична сграда, този разход може да бъде включен в набора от режийни разходи и след това да бъде разпределен на единиците, произведени за всеки период. Това означава, че част от застрахователните разходи ще бъдат включени в крайния инвентар, а някои ще бъдат разпределени към единиците, продадени през периода, така че разходите да се появят в себестойността на продадените стоки.

Например, една компания харчи 12 000 долара предварително за покритие на застраховка гражданска отговорност за следващите дванадесет месеца. Компанията отчита тези разходи в сметката за предплатени разходи като текущ актив. Това се счита за неизтекла застраховка. Във всеки от следващите 12 последователни месеца бизнесът таксува $ 1000 от този предплатен актив в разход, като по този начин разпределя равномерно признаването на разходите през периода на покритие.

Подобни условия

Застрахователните разходи са известни още като застрахователна премия.