Валутен договор

Договорът за чуждестранна валута е правно споразумение, при което страните се договарят да прехвърлят между тях определена сума на чуждестранна валута при предварително определен курс на обмен и към предварително определена дата. Тези договори се използват най-често, когато дадена организация купува от чуждестранен доставчик и иска да се хеджира срещу риска от неблагоприятни колебания на валутния курс, преди да се дължи плащането. Спекулантите могат също да използват тези договори, за да се опитат да се възползват от очакваните промени в обменните курсове.