Загуба от обезценка

Загуба от обезценка е признато намаляване на балансовата стойност на даден актив, което е предизвикано от спад в неговата справедлива стойност. Когато справедливата стойност на даден актив спадне под неговата балансова стойност, разликата се отписва. Балансовата стойност е цената на придобиване на актив, намалена с всякакви последващи такси за амортизация и обезценка.

Обикновено загубите от обезценка не се признават за активи с ниска себестойност, тъй като не си струва времето на счетоводния отдел да извършва анализи на обезценка за тези позиции. По този начин загубите от обезценка обикновено се ограничават до активи с висока цена и размерът на тези загуби може да бъде съответно голям.