Отсрочено задължение за данък върху дохода

Задължение за отсрочен данък върху дохода възниква, когато доходът от счетоводния отчет надвишава облагаемия доход. Когато това се случи, предприятието признава отсрочено задължение за данък върху дохода, което се основава на очакваната данъчна ставка, умножена по разликата между тези два вида доходи. Може да мине известно време, преди това данъчно задължение да бъде реално платено, в зависимост от степента, до която данъкоплатецът е отложил задължението. Междувременно пасивът се появява в баланса на организацията.

Причината, поради която отложеното задължение изобщо възниква, е, че данъчните закони се различават в някои отношения от приложимата счетоводна рамка (като GAAP или IFRS). Например данъчното законодателство може да позволи по-бързо признаване на разходите за амортизация, докато GAAP може да позволи по-забавен период на признаване. Това означава, че предприятието може да признае по-висок доход във финансовите си отчети, отколкото в данъчната си декларация. Задължението за данък върху дохода трябва да бъде признато върху разликата. Тъй като бизнесът постепенно признава амортизацията във финансовите си отчети, пасивът намалява по размер и в крайна сметка изчезва, когато цялата амортизация бъде призната.