Постоянен файл

Постоянният файл е набор от записи, който служи като постоянна справка за външните одитори на организацията. Информацията в досието е предназначена за многократен достъп при последователни одити, за да помогне на одиторския екип при изпълнението на техните задачи. Файлът може да съдържа следните документи:

  • Счетоводни политики

  • Учредителен акт

  • Устав

  • Сметкоплан

  • Списък на директорите

  • История на клиентската организация

  • Документация за вътрешен контрол

  • Организационна диаграма

  • Доклад за одит за предходната година