Отписване

Отписването е премахване на предварително признат финансов актив или финансов пасив от баланса на предприятието. Финансовият актив трябва да бъде отписан, ако договорните права на предприятието върху паричните потоци на актива са изтекли или активът е прехвърлен на трета страна (заедно с рисковете и ползите от собствеността). Ако рисковете и ползите от собствеността не са преминали върху купувача, тогава продаващият субект все още трябва да признае целия финансов актив и да третира всяко получено възнаграждение като пасив.

Част от процедурата за приключване на края на годината може да включва стъпка за преглед на всички дълготрайни активи, които понастоящем са в счетоводството, за да се види дали някои трябва да бъдат отписани. В противен случай прекомерната сума на натрупаните амортизации може да затрупа баланса.