Разпределение

Разпределението е методично разпределение на ресурс на множество обекти. Например, когато корпорация продава акции и има твърде много поръчки за акциите, предоставените за продажба акции се разпределят на инвеститорите въз основа на разпределение. По същия начин, когато има разделение на акциите, допълнителните акции се издават на съществуващи инвеститори по система на разпределение, която се основава на съществуващите им дялови участия. Друг пример се отнася до бюджетни средства, където средствата се разпределят за предложения за капиталови разходи въз основа на анализ на финансовата възвръщаемост, генерирана от всяко от предложенията.