Оценъчна сметка

Сметката за оценка се сдвоява със сметка за актив или пасив и компенсира стойността на активите или пасивите в сдвоената сметка. Резултатът от това сдвояване на сметка е нетно салдо, което е балансовата стойност на базовия актив или пасив. Терминът „сметка за оценка“ е по-рядко използвана фраза, която има същото значение като концепцията за контра сметка. Примери за сметки за оценка са:

  • Надбавка за съмнителни сметки (съчетана със сметката за вземания по търговски сметки)

  • Надбавка за остарели материални запаси (сдвоени с инвентарната сметка)

  • Натрупана амортизация (съчетана с различните сметки на дълготрайни активи)

  • Отстъпка за дължими облигации (в съчетание със сметката за плащане на облигации)

  • Премия за дължими облигации (в съчетание със сметката за плащане на облигации)

Концепцията за оценъчна сметка е полезна за оценка на всяко възможно намаляване на стойностите на активите или пасивите преди по-окончателна сделка, която твърдо установява намаление.

Сметките за оценка се използват само в счетоводното отчитане на базата на текущо начисляване. Те не се използват в счетоводното отчитане.

Подобни условия

Оценъчна сметка е известна още като резерв за оценка или контра сметка.