Одитна стратегия

Одиторската стратегия определя посоката, времето и обхвата на одита. След това стратегията се използва като насока при разработването на одитен план. Стратегическият документ обикновено включва изложение на ключовите решения, необходими за правилното планиране на одита. Одиторската стратегия се основава на следните съображения:

  • Характеристиките на ангажимента

  • Цели на отчитане

  • График на одита

  • Същност на комуникациите

  • Значими фактори за насочване на усилията на екипа за ангажиране

  • Резултатите от предварителните дейности за ангажиране

  • Знанията, придобити при други ангажименти

  • Естеството, времето и обхвата на наличните ресурси за ангажимента

Одиторската стратегия може да бъде сравнително кратка за одита на по-малък субект, може би под формата на кратка бележка. Ако има неочаквани промени в условията или резултата от одиторските процедури, може да се наложи промяна на одиторската стратегия. Ако има промяна, причините за промяната трябва да бъдат посочени в придружаващата документация.

Одитният план е много по-подробен от стратегическия документ, тъй като планът посочва естеството, времето и обхвата на специфичните одиторски процедури, които трябва да се проведат от одиторския екип.