Ненаблюдаеми входове

Ненаблюдаеми входни данни са суровини, използвани при счетоводното отчитане на справедливата стойност, за които няма налична пазарна информация, които вместо това използват най-добрата налична информация за ценообразуване на активи или пасиви. Ненаблюдаем вход може да включва собствени данни на отчетната компания, коригирани за друга разумно налична информация. Примерите са вътрешно генерирана финансова прогноза и цените, съдържащи се в предлаганата оферта от дистрибутор. Ненаблюдаемите входове могат да бъдат доста субективни.

Най-облагодетелстваните подходи за извличане на справедливи стойности за активи и пасиви са тези, които максимизират използването на съответните наблюдаеми суровини и минимизират използването на ненаблюдаеми суровини. Наблюдаемите данни се извличат от пазарни данни, които правилно отразяват предположенията, които трети страни биха използвали при определяне на цени за активи и пасиви. Примери за пазари, за които се счита, че осигуряват видими суровини, са фондовите борси, дилърските пазари и посредническите пазари.