Отстъпка

Дисконтовият процент е лихвеният процент, използван за дисконтиране на поток от бъдещи парични потоци до сегашната им стойност. В зависимост от приложението, типичните ставки, използвани като дисконтов процент, са капиталовите разходи на фирмата или текущият пазарен процент.

Терминът се отнася и до лихвения процент, който Федералната резервна банка начислява на депозитарни институции, които вземат заеми от дисконтовия прозорец на Фед.